The TW Network
Fighting Games
Fighter ID:
Password
Fu'un Shourinken / Fu'un Shaolin Kyo, Fuuun Shourinken
Fighting Game by TOSE / Jaleco
Nintendo Entertainment System
Released for the Famicom Disk System
Worldwide
4/17/1987

Fighters
Shin
Lee-Pairun
Lee-Shaorun
Kuan-Taren
Kuan-Yuen / Hei-Wang
Wang-Fu / Mo-Ton
Pao-Chu / Mo-Zhu
Fuei
Ryan
Raichen / Yaxing
Yuechen / Minzu
Gyoku-Ryu / Yu-Long
Rai-Ryu / Lei-Long
Ten-Ryu / Tian-Long