The TW Network
Suikoenbu Games
Fighter ID:
Password
Suikoenbu: Fuun Saiki
Fighting Game by Data East
Saturn
JPN-only
Worldwide
3/22/1996

Fighters
Shishin / Shi Jin
Kosanjou
Taisou / Dai Zong
Rinchuu / Lin Chong
Rochishin
Mizoguchi
Kousonshu
Bushou / Wu Song
Yungmie
Riki / Li Kui
Gen Shouji
Gen Shougo
Gen Shoushichi
Chougai / Chao Gai

Credits
Worldwide
Producer
A producer on a project can have varying responsiblities, from a token credit to being incredibly integral to the work.
Masato Noguchi