The TW Network
Fighting Games
Fighter ID:
Password
Hana no Keiji
Kumo no Kanata ni
Fighting Game by Yojigen / Pack-In Video
Super NES
Japan
11/18/1994

Fighters
Fūma no Kotarō
Ganbei
Hotaru
Kai no Komori
Keiji Maeda
Shichirobe Furuya
Shume Yotsui
Sutemaru