The TW Network
Hiryu no Ken Fighters
Fighter ID:
Password

Games
SD Hiryƫ no Ken Densetsu / SD Hiryu no Ken Densetsu
Ryuhi clone
Flying Warriors / Hiryƫ no Ken II: Dragon no Tsubasa
Story mode boss.

Storyline
Flying Warriors
Background