The TW Network
Xīn Yì Fighters
Fighter ID:
Password

Games
Wǔlín Zhēng Bà Zhī Yīngxióng Tiē / 武林爭霸之英雄帖, Battle of the Martial Arts (supposed translation), Battle of the Wulin Hegemony
MS-DOS

Storyline
Wǔlín Zhēng Bà Zhī Yīngxióng Tiē
Background