K' Taisen
Search:
FAB Login
Username:
Password:
Fighter Select
 Akira Jinnai Burodye Andou Jinichi Saitou
 Kumi Hoashi Kunihiro Matsumura Rei Udagawa
 Takashi Nakanishi Yasuyo Kawamura